Franchising:
Birbirinden bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı bir ilişkiyi tanımlıyor. En yalın anlatımıyla “franchising” hak sahibine verilen para karşılığında belirli sınai hakları ticari alanda kullanma izni olarak özetlenir.

Franchising sözleşmeleri, bir ürün, bir marka ya da bir hizmeti kapsıyor olabilir. İmtiyaz sahibi tarafın, belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere bu hakkı ikinci bir tarafa devretmesi söz konusudur. Franchising’in en önemli tarafı imtiyaz hakkını veren tarafın işin yönetim ve organizasyonu konusunda know-how yani bilgi ve destek sağlıyor olmasıdır.

Franchisor/Franchiser: (Franchise veren)
Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise antlaşması ile bu hakları yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri de olabillir. Franchise veren sistemin gereği olan tanıtım, araştırma, eğitim, denetim ve bu gibi destekleri de üstlenir.

Franchisee: (Franchise alan)
Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

Master Franchisee: (Master franchise alan)
Yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket “master franchisee” alan olarak adlandırılır.

Area Franchisee: (Bölge Franchise Alan)
Franchise veren pazarın her noktasını aynı etkinlikte ulaşamadığı takdirde, belirli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak “bölge franchise” alana devreder. Bölge franchise alan, kendisi işletmeler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda “master franchise”, belli bir bölge için verilen franchise alanıdır.

Sub-Franchisee: (Alt Franchise Alan)
Bölge franchise alan tarafından tek bir işletme için sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur. Franchise veren anlaşmada taraf veya lehtar olabilir.

Franchise Fee: (Franchise Giriş Bedeli)
Franchise alanı sisteme girmek için franchise verene ödediği başlangıç bedelidir.

Franchise Kullanım Bedeli: (Royalty)
Alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak franchise verene ödediği sabit veya hasılata göre belirlenen bedeldir.

Franchise Sistem: (Franchise System)
Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar. Faaliyet konusu perakendecilik işinin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir.

Master Lisansör:Franchiser tarafından verilen belirli bir bölge üzerinde franchise verme yetkisinde olan firma.